Regulamin

Regulamin strony internetowej
MŁODZI REPORTERZY
§1
Postanowienia ogólne

 
1. Strona internetowa www.mlodzireporterzy.pl (z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na wskazanej stronie i jej podstronach) jest prowadzona przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych z siedzibą w Krakowie, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372149 (dokumentacja przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), adresem: ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, NIP 6772351748 (dalej jako FUNDACJA MILA) i wraz z powiązanymi stronami tworzy serwis internetowy pod nazwą MŁODZI REPORTERZY.

2. Serwis MŁODZI REPORTERZY to serwis internetowy, który służy publikowaniu przez młodzież z całej Polski reportaży (tekstów, zdjęć, filmów) na temat ważnych dla niej spraw, w szczególności wydarzeń lokalnych, potrzeb, problemów, wyzwań, działań podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, rozwoju lokalnego i wzmacniania demokracji partycypacyjnej. Ponadto w serwisie MŁODZI REPORTERZY mogą być organizowane i przeprowadzane konkursy dla młodzieży, w szczególności konkursy na najlepsze zdjęcia, filmy lub reportaże literackie o określonej tematyce. W zależności od aktualnie realizowanego projektu, w ramach serwisu MŁODZI REPORTERZY wybrane grupy użytkowników mogą także korzystać z dedykowanych kursów e-learningowych.

3. Administratorem i właścicielem serwisu MŁODZI REPORTERZY jest FUNDACJA MILA.

4. Przeglądanie treści zamieszczonych w serwisie MŁODZI REPORTERZY jest możliwe także bez uprzedniej rejestracji i logowania. Każda osoba przeglądająca serwis MŁODZI REPORTERZY zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu za wyjątkiem tych, które obowiązują wyłącznie Użytkowników, to jest za wyjątkiem postanowień § 3 i 4. Wejście na stronę internetową www.mlodzireporterzy.pl lub na jakąkolwiek jej podstronę uznane będzie za równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

5. Publikacja jakichkolwiek treści w serwisie MŁODZI REPORTERZY jest możliwa po dokonaniu rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w § 3 i 4.

6. Użytkownikiem serwisu MŁODZI REPORTERZY jest każdy korzystający, który ukończył 13 rok życia i dokonał rejestracji w serwisie MŁODZI REPORTERZY zgodnie z procedurą opisaną w § 3 i 4.

7. Każdy Użytkownik serwisu MŁODZI REPORTERZY zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji akceptacji w formularzu rejestracji i tym samym wyraźnego potwierdzenia, że
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem a FUNDACJĄ MILA.
§2
Prawa własności intelektualnej

 
1. Serwis MŁODZI REPORTERZY w całości oraz wszystkie jego podstrony internetowe oraz zamieszczone w nim treści (w szczególności słowne, graficzne i inne) objęte są prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w serwisie MŁODZI REPORTERZY lub tamże publikowanych i w inny sposób udostępnianych stanowią własność FUNDACJI MILA lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez osobę lub inny podmiot uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia lub też należą do Użytkowników serwisu MŁODZI REPORTERZY.

2. Każda osoba korzystająca z serwisu MŁODZI REPORTERZY jest uprawniona do drukowania stron serwisu MŁODZI REPORTERZY lub ich części lub pobierania ich na twardy dysk komputera i przekazywania innym osobom pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

3. Korzystający z serwisu nie jest uprawniony do jakiegokolwiek innego wykorzystywania treści umieszczonych w serwisie MŁODZI REPORTERZY, w szczególności do:
a) wykorzystywania (kopii/ części) jakiejkolwiek strony internetowej należącej do serwisu MŁODZI REPORTERZY lub oznaczeń zawartych w jego treści w celach sprzecznych z przeznaczeniem serwisu, sprzecznych z prawem lub w jakichkolwiek celach komercyjnych,
b) modyfikowania jakiejkolwiek strony internetowej należącej do serwisu MŁODZI REPORTERZY ani włączania jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich i innych),
c) rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych w serwisie MŁODZI REPORTERZY.
 
4. Każda osoba, której prawa zostały naruszone poprzez publikację treści w serwisie MŁODZI REPORTERZY jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie FUNDACJĘ MILA.
§3
Procedura rejestracji. Prawa autorskie Użytkownika.

 
1. Publikowanie jakichkolwiek treści w serwisie MŁODZI REPORTERZY jest możliwe tylko dla Użytkowników.

2. Istnieje możliwość samodzielnego rejestrowania się w serwisie MŁODZI REPORTERZY. Po wejściu w link oznaczony jako „Rejestracja”, nastąpi automatyczne przekierowanie do odpowiedniego formularza rejestracji. Następnie należy wprowadzić dane do formularza rejestracji, w tym wprowadzić nazwę użytkownika (w postaci adresu w postaci ciągu
znaków) oraz samodzielnie zdefiniować hasło. W procesie rejestracji osoby, które nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są uczestniczyć w obecności rodzica lub opiekuna prawnego, który musi wyrazić zgodę w formularzu na korzystanie z serwisu MŁODZI REPORTERZY w celach, dla których serwis został stworzony oraz oświadczyć zaznajomienie się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W toku rejestracji Użytkownik (jeżeli nie ukończył 18 roku życia – za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) udziela FUNDACJI MILA na czas nieoznaczony nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, z prawem udzielania sublicencji na treści publikowane w serwisie MŁODZI REPORTERZY na wszystkich znanych polach eksploatacji: utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych i dowolną techniką, zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, wprowadzanie do pamięci komputera, sieci wewnętrznych typu Internet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, rozpowszechnianie utworu w inny sposób niż określony wyżej (w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz rozpowszechnianie w sieci Internet), publiczne odtwarzanie lub wystawianie utworu, użytkowanie utworu w celach identyfikacyjnych i promocyjnych oraz działalności statutowej FUNDACJI MILA - we wszystkich formach reklamy, w tym kampanii komercyjnych, przy pomocy dowolnego medium, metody komunikacji, projekcji lub rozpowszechniania, czy to obecnej czy przyszłej, oraz w sposób ogólny we wszelkich miejscach publicznych i prywatnych, środkach transportu, przedstawiania poprzez dowolną metodę wykorzystania, w szczególności poprzez prasę lub jakiekolwiek publikacje pokrewne, plakaty, ulotki, różne materiały drukowane, broszury, katalogi, karty z życzeniami, kalendarze, i inne materiały reklamowe, znaki zewnętrzne i wewnętrzne, wykorzystanie w dowolnej formie, prezentacji wizualnej w jakiejkolwiek formie znanej lub nieznanej w chwili obecnej, wykorzystania w dowolnej formie interaktywnej komunikacji komputerowej (takiej jak Internet, itp.), dystrybucji kablowej, emisji telewizyjnej w tym cyfrowej, satelitarnej, wideofonicznej czy sieciowej), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Użytkownik zapewnia, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych i majątkowych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, udzieloną licencją i interesami FUDACJI MILA. Użytkownik wyraża zgodę na ingerencję w publikowane treści zarówno przez FUNDACJĘ MILA, jak i przez osoby trzecie działające na zlecenie FUNDACJI MILA. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnienie dokonanych w ten sposób opracowań utworu w zakresie udzielonej licencji.

5. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzyma na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawiera specjalny link, którego uruchomienie aktywuje konto Użytkownika i kończy procedurę rejestracji w serwisie MŁODZI REPORTERZY. Zakończenie korzystania z serwisu MŁODZI REPORTERZY następuje w chwili wypełnienia odpowiedniego formularza wyrejestrowania. Wyrejestrowanie nie jest równoznaczne z cofnięciem licencji na treści zamieszczone w serwisie MŁODZI REPORTERZY.

6. Fundacja MILA od chwili aktywacji konta Użytkownika zapewnia udostępnienie Użytkownikowi możliwości publikacji treści (tekstów, zdjęć, filmów lub ich połączenia) w
serwisie MŁODZI REPORTERZY. Treści udostępniane przez Użytkowników muszą być zgodne z prawem i celem serwisu MŁODZI REPORTERZY. Zabrania się publikowania treści, które naruszają powyższe zasady, w szczególności:
a) Treści, których twórcą lub współtwórcą nie jest Użytkownik. Jeśli Użytkownik jest współtwórcą publikowanych treści chwila umieszczenia w serwisie MŁODZI REPORTERZY takich treści jest równoznaczna z zapewnieniem przez Użytkownika, że jest uprawniony do dysponowania tymi treściami w sposób co najmniej wymagany niniejszym Regulaminem w tym do udzielenia licencji w zakresie wymaganym niniejszym Regulaminem oraz z zapewnieniem, że inny niż Użytkownik współtwórca treści nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych i majątkowych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, udzieloną licencją i interesami FUDACJI MILA. Użytkownik zapewnia, że współtwórca wyraża zgodę na ingerencję w publikowane treści zarówno przez FUNDACJĘ MILA, jak i przez osoby trzecie działające na zlecenie FUNDACJI MILA oraz na rozpowszechnienie dokonanych w ten sposób opracowań utworu na warunkach udzielonej licencji.
b) Treści zawierających utrwalenie wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej, jeżeli zgoda tej osoby na publikowanie i rozpowszechnianie jej wizerunku jest wymagana, a Użytkownik takiej zgody nie uzyskał.
c) Treści pornograficznych, prezentujących sceny brutalne, propagujące zachowania sprzeczne z prawem.
 
7. Treści noszące cechy określone w punkcie 6 powyżej nie zostaną dopuszczone do publikacji w serwisie MŁODZI REPORTERZY albo zostaną z serwisu MŁODZI REPORTERZY niezwłocznie usunięte po powzięciu przez FUNDACJĘ MILA wiadomości o naruszeniu prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowanie treści niezgodnych z prawem i z niniejszym Regulaminem.
§4
Ochrona danych osobowych.

 
1. Dane osobowe Użytkownika pozostają jego własnością i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 ze zmianami), mogą być przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia, potwierdzić musi jego rodzic lub opiekun prawny. Dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będą przetwarzanie tylko w niezbędnym zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do treści udostępnionych danych osobowych, ich poprawiania oraz modyfikowania.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników serwisu MŁODZI REPORTERZY jest Fundacja MILA. Dane osobowe Użytkownika będą
przekazywane również partnerom FUNDACJI MILA w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, dla jakich serwis MŁODZI REPORERZY został stworzony.

4. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik serwisu MŁODZI REPORTERZY zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych osobowych. W razie niedopełnienia tego obowiązku za wadliwe świadczenie usługi FUNDACJA MILA nie ponosi odpowiedzialności.

5. Po wyrejestrowaniu Użytkownika z serwisu MŁODZI REPORTERZY Fundacja MILA przechowywać będzie dane osobowe Użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania praw z udzielonych licencji.
§5
Postanowienia końcowe.

 
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody FUNDACJI MILA zabroniona jest publikacja linku do serwisu MŁODZI REPORTERZY w formie innej niż link do strony głównej w postaci: www.mlodzireporterzy.pl

2. Działalność serwisu MŁODZI REPORTERZY podlega prawu polskiemu.

3. Wszelkie powiadomienia kierowane do FUNDACJI MILA prowadzącej serwis MŁODZI REPORTERZY, należy kierować na adres podany w zakładce „Kontakt”.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony, a jego treść może ulec zmianie w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu Będzie przesyłana do wiadomości Użytkowników drogą poczty elektronicznej na adres email podany czasie rejestracji.