Elektro-nie-śmieci

Tytuł Projektu:

ELEKTRO – NIE – ŚMIECI

Realizator Projektu:

Fundacja MiLA

Partnerzy:

  • Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A;
  • Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Projekt „Elektro – nie – śmieci” jest realizowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Termin realizacji:

1.10.2012 – 31.01.2014

Budżet projektu:

ok. 324 000 zł.

Cel projektu:

Celem projektu jest organizacja wraz z młodzieżą kampanii edukacyjnej dla mieszkańców dotyczącej organizacji na terenie gmin sprawnego systemu zbierania i odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Działania w ramach projektu

Projekt „Elektro – nie – śmieci” opiera się na sieci 20 szkół, włączonych w kampanię na rzecz zbierania, segregowania i odzyskiwania odpadów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych pod opieką nauczycieli/koordynatorów i organizacji pozarządowych to główny organizator działań na terenie 20 gmin z 10 województw objętych projektem. W sumie w projekt zaangażuje się ponad 200 000 osób łącznie w 20 miejscach w Polsce. Wśród nich uczniowie, nauczyciele i samorządy lokalne. Projekt wdrażany jest kaskadowo. Partnerzy Projektu tj. Fundacja MiLA i Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A szkolą

nauczycieli i przedstawicieli organizacji z zakresu zbierania, segregacji i możliwości odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nauczyciele i koordynatorzy przygotowują młodzież w swoich szkołach, która stwarza zespoły robocze – Patrole elektrośmieci (każdy składający się z 20 uczniów). Całość działań skierowanych do szkół uwzględnia edukację prowadzoną dla młodzieży i obejmującą ściśle zagadnienia zawarte w podstawie programowej dla młodzieży szkolnej z zakresu geografii, biologii, techniki, informatyki. Prowadzona kampania opiera się na działaniach informacyjnych, inwentaryzacyjnych (m.in. likwidacji dzikich wysypisk śmieci), spotkaniach z samorządem i planem naprawczym związanym ze zbiórką elektrośmieci. Towarzyszy temu bieżący monitoring i dokumentacja działań za pomocą reportaży, filmów, zdjęć zamieszczanych na specjalnie przygotowanej platformie internetowej – Młodych reportów. Platforma stanowi główne narzędzie edukacyjne w ramach projektu. Kampania służy przełamaniu stereotypów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, którego duża część trafia na dzikie wysypiska śmieci z powodu niewiedzy co zrobić z tym sprzętem, jak go zutylizować.

Konkursy odbywające się w ramach projektu:

  1. Konkurs dla młodzieży na plakat i broszurę nt. elektrośmieci w gminie

  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć o ZSEE

  3. Konkurs dla młodzieży na reportaż – działania gminy w zakresie zabierania, segregowania i odzyskiwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  4. Konkurs dla gmin na największą liczbę zebranego i odebranego przez firmy ds. odzysku sprzętu.

W wyniku projektu w minimum 20 gminach powstaną stałe grupy młodzieżowe, które będą edukować i aktywnie działać w swoich szkołach i miejscowościach.

HARMONOGRAM REALIZACJI:

TERMIN ZADANIE OPIS

X – XI.2012

Przygotowania platformy edukacyjnej związanej z organizacją działań w zakresie zbierania, segregowania i odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przygotowania programu e-learningu.

Platforma będzie pełniła rolę głównego narzędzia wspierającego działania koordynatorów i młodzieży. Będą na niej zamieszczone informacje edukacyjne nt. ZSEE, informacje o projekcie, reportaże, zdjęcia i filmy, które będą się pojawiały systematycznie przez cały czas trwania projektu. Kluczowym elementem będą plany działania poszczególnych Patroli Elektrośmieci, które będą systematycznie wdrażane w toku realizacji projektu. Reportaże, zdjęcia, filmy, mapy do pikselowania miejsc – przygotowywane raz na miesiąc przez każdy z patroli nt. elektrośmieci i ich odzysku oraz działań lokalnych.

X.2012

Warsztaty dla 20 nauczycieli/koordynatorów ze wszystkich regionów w Polsce w zakresie organizacji działań związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz w zakresie zajęć z e-learningu, które będą motywowały do prowadzenia zajęć z uczniami w szkole. (2 dni)

Celem warsztatów jest przygotowanie koordynatorów w regionach do liderowania działaniom z zakresu organizacji działań związanych z ZSEE. Ich rolę będzie przede wszystkim przekazanie wiedzy młodzieży i zainspirowanie do utworzenia Patroli Elektrośmieci.

XI.2012 – XII.2013

Organizacja grup młodzieżowych Patrole elektrośmieci w szkołach – lekcje edukacyjne, e-learning, przygotowanie kampanii na terenie swojej gminy, konkurs na najlepszy projekt kampanii

W ramach tego działania przewidujemy, że wspólnie z nami koordynatorzy w regionach ogłoszą nabór na grupy młodzieżowe Patrole elektrośmieci (20 grup złożonych z uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Jednym z kryteriów będzie uzasadnienie dlaczego chcemy być grupą działającą na rzecz elektrośmieci, co dzieje się w naszej gminie w tym zakresie, co chcemy dzięki udziałowi w projekcie osiągnąć na terenie swojej gminy.

Działaniem uzupełniającym do tego będą warsztaty dla Patroli elektrośmieci. 3 najlepsze projekty kampanii otrzymają wsparcie finansowe na realizację działań.

 

XI.2012 – I.2013

Warsztaty w szkołach nt. prowadzenia działań w zakresie organizacji ZSEE oraz robienia zdjęć, reportaży i filmów – związane z potrzebą rozwijania umiejętności młodzieży na potrzeby niniejszego projektu. (2dni)

Uczestnictwo młodzieży i liderowanie przez nich działań na terenie gminy wymaga wsparcia merytorycznego związanego z daniem im narzędzi do działania w zakresie organizacji działań. Stąd niezbędne jest zorganizowanie warsztatów w zakresie przygotowania i organizacji działań związanych z ZSEE oraz dostarczenie wiedzy merytorycznej nt. elektrośmieci. Częścią tych warsztatów, będą również zajęcia praktyczne związane ze zwiększeniem umiejętności młodzieży w zakresie przygotowywania filmów, zdjęć i reportaży niezbędnych na całym etapie realizacji projektu. W ramach warsztatu zostaną przeprowadzone ankiety ewaluacyjne i pre i post testy. Młodzież będzie otrzymywała wsparcie w ramach tego zadania od swoich koordynatorów oraz mentorów przez cały czas trwania projektu.

I – III.2013

Konkurs na plakat i broszurę nt. elektrośmieci w swojej gminie

Celem naszego działania w tym temacie jest pozyskanie mieszkańców do udziału w kampanii na terenie swojej gminy. Wiedza, którą młodzież zdobędzie w trakcie warsztatów powinna być wykorzystywana w sposób praktyczny do przygotowania broszury i plakatów.

XII.2012 – III.2013

Konferencja otwierająca dla całej szkoły i władz samorządowych i firm zajmujących się odbiorem elektrośmieci i wpływie odpadów na środowisko i klimat. (50 os. x 20 gmin)

Celem konferencji będzie zaproszenie całej szkoły i jej partnerów w poszczególnych gminach do działania na rzecz ZSEE. Uczniowie na początku przedstawią działania związane z ZSEE oraz w formie ćwiczeń warsztatowych przeprowadzą zajęcia ze swoimi koleżankami-gami ze szkoły nt. wpływu śmieci na środowisko i klimat.

IV – V.2013

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć o ZSEE

Konkurs o ZSEE będzie skierowany do nauczycieli w całej Polsce a najlepsze scenariusze zostaną wkomponowane w zajęcia e-learningu i będą wdrożone w szkołach. Najlepsze scenariusze będą również zamieszczone na platformie do wykorzystania przez nauczycieli w całej Polsce.

 

VII-IX.2013

Inwentaryzacja i sprzątanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (szczególnie elektrośmieci). Pikselowanie poprzez platformę edukacyjną miejsc zinwentaryzowanych dzikich wysypisk śmieci i ich monitoring. Konkurs fotograficzny związany z dzikimi wysypiskami i efektami sprzątania.

Celem jest praktyczne przełożenie teorii związanej z ZSEE na aktualną sytuację w gminie. Chcemy w ten sposób pokazać jak wiele jest do zrobienia i ile elektrośmieci trafia na nielegalne wysypiska. Zdjęcia i pikselowanie mapy związanej z nielegalnymi wysypiskami będzie miało praktyczne przełożenie na trwałą likwidację tych wysypisk na terenie gminy. Uzupełnieniem tych działań będzie konkurs fotograficzny dla młodzieży dokumentujący akcję sprzątania wysypisk.

IX-X.2013

Konkurs na reportaż – działania gminy w zakresie zabierania, segregowania i odzyskiwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Celem tego konkursu jest przedstawienie faktycznego stanu działania związanego z ZSEE na terenie gminy. Zainteresowanie młodzieży działaniami gminy oraz wywiady z przedstawicielami samorządu nt. będą skutecznym narzędziem do zmobilizowania samorządów w zakresie organizacji skutecznego ZSEE na terenie swojej gminy.

 

X-XI..2012

Konkurs dla gmin na największą liczbę zebranego i odebranego przez firmy ds. odzysku sprzętu.

Celem tego konkursu jest podsumowanie całego etapu działań związanego z ZSEE na terenie gmin. Konkurs będzie ogłoszony na początku realizacji projektu ale będzie trwał przez cały jego czas. Patrole młodzieżowe co pewien czas będą zamieszczały na platformie informacji informacje o ilości zebranych elektrośmieci. Będziemy w ten sposób prowadzić ranking gmin.

 

I.2014

Festiwal/konferencja podsumowująca z udziałem 20 regionów x 5 uczniów i nauczyciel (przedstawiciele ze szkoły) – wręczenie dyplomów dla uczniów i nauczycieli, wręczenie nagród i prezentacje na stoiskach osiągnięć każdego z Patroli. (120 osób)

Konferencja na podsumowanie będzie festiwalem dla najefektywniejszych Patroli elektrośmieci. Będzie to również promocja działań celem zachęcenia wszystkich gmin w Polsce do podobnych działań na rzecz organizacji ZSEE. Na konferencji będą stoiska na których Patrole Elektrośmieci będą prezentować swoje projekty. Ponadto w trakcie będą wyświetlane filmy i przedstawiane inne produkty powstałe w ramach projektu.